Privacy Statement

 

Sarahermanides.com

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van sarahermanides.com of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

 

Ondernemer:            Sara Hermanides

Onderneming:          sarahermanides.com

Bezoekadres:            Johan van Hasseltkade 225 A

                                    1032 LP Amsterdam

                                    Nederland

E-mail:                        sara@intheheartofchange.com

Telefoonnummer:    +31 (0) 6 53647847

 

 

sarahermanides.com is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. sarahermanides.com is verantwoordelijke in de zin van de AVG. sarahermanides.com is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens sarahermanides.com, waaronder http://sarahermanides.nl.

 

sarahermanides.com verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door sarahermanides.com opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door sarahermanides.com. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor sarahermanides.com om de overeenkomst uit te voeren.

 

sarahermanides.com gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een data-lek neemt sarahermanides.com altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Door sarahermanides.com worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer;

  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres en bankrekeningnummer.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt sarahermanides.com altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan sara@intheheartofchange.com.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan sarahermanides.com gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor sarahermanides.com, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar sara@intheheartofchange.com.

 

 

Het staat sarahermanides.com vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van sarahermanides.com ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van sarahermanides.com. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van sarahermanides.com. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van sarahermanides.com.